Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder advies, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rachel van Vessem – Zwart, hierna te noemen: “RZ” ofwel Praktijk Rachel, hierna te noemen: “P.R.”, en een Opdrachtgever waarop RZ ofwel P.R. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen RZ en deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc.

1.2.1 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee RZ een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’).

1.2.2. Totstandkoming overeenkomst : De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van RZ ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door RZ van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee RZ rechtsbetrekkingen onderhoudt.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RZ, voor de uitvoering waarvan door RZ derden dienen te worden betrokken.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van RZ

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RZ en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien RZ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van RZ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. RZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is P.R. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. RZ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op RZ rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.

2. RZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien door RZ of door P.R. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4. P.R. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is P.R. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen P.R. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van P.R. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan P.R. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens P.R. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van P.R. daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. P.R. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van P.R. kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van P.R. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien P.R. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien P.R. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toeekenbaar is, is P.R.
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het P.R. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van P.R. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd  met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

8. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 20 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 20 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

9. Bij annulering door Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.

Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van P.R.

Artikel 5. Overmacht

1. P.R. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop  P.R. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.R. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte in het bedrijf van P.R. daaronder begrepen. P.R. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat P.R. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. P.R. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel P.R. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P.R. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. P.R. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een
verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan incassobureau.

3. P.R. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. P.R. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. P.R. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan P.R. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 5. Indien de  opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien P.R. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Indien P.R. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. P.R. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat P.R. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Alle adviezen die gegeven worden door P.R. in gesprekken en consulten zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. P.R. kan
daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.

4. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen.

5. De aansprakelijkheid van P.R. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. P.R. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van P.R. aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan P.R. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. P.R. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart P.R. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan P.R. toerekenbaar is. Indien P.R. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden P.R. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is P.R., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van P.R. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. P.R. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. P.R. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij P.R. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van P.R. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft P.R. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.